Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij RT praktijk Letterbos diensten van welke aard dan ook aan haar Opdrachtgever levert. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website: www.letterbos.nl onder tarieven.

Definities

* RT praktijk Letterbos: Eenmanszaak opererend onder de naam RT praktijk Letterbos, als zodanig ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 58530541, zijnde leverancier van diensten aan de Opdrachtgever. Hierna te noemen Opdrachtnemer.

* Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die met RT praktijk Letterbos een samenwerkingsovereenkomst aangegaan is voor het leveren van diensten. In geval van een minderjarige cliënt, zijn beide ouders of gezaghebbers de Opdrachtgever. Hierna te noemen Opdrachtgever.

* Diensten: alle soorten diensten die de Opdrachtnemer in opdracht van de Opdrachtgever aan de Opdrachtgever levert zoals weergegeven in de samenwerkingsovereenkomst.

* Samenwerkingsovereenkomst: overeenkomst waarin de diensten van de Opdrachtgever, het tijdstip, het aantal uur begeleiding en het tarief staan vermeld.

* Cliënt: degene die de dienst ontvangt.

Verhindering 

* Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken afspraak te komen, dienen ouders/verzorgers dit tenminste 24 uur van tevoren door te gegeven via email of telefoon. Zonder tijdig bericht van verhindering, wordt het tarief in rekening gebracht.

* Tijdens schoolvakanties en andere officiële vrije dagen zal er geen begeleiding plaatsvinden, tenzij dit in onderling overleg anders is afgesproken.

* Wanneer de Opdrachtnemer verhinderd is als gevolg van ziekte en/of onvoorziene omstandigheden dan zal de Opdrachtnemer dit per ommegaande melden aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen zich gezamenlijk inspannen om de afgesproken diensten zo spoedig te hervatten.

Betalingsvoorwaarden

-* Het tarief voor de te leveren diensten is terug te vinden op de website: www.letterbos.nl onder tarieven. In de samenwerkingsovereenkomst is het afgesproken tarief opgenomen.

* De dienst is vrijgesteld van BTW waardoor er geen BTW berekend wordt over het tarief.

* De factuur wordt aan het eind van de maand aan de Opdrachtgever gestuurd. Op de factuur worden de data van de sessies in de betreffende maand aangegeven.

* Facturen dienen binnen 14 dagen na het verstrijken van de factuurdatum op een door de Opdrachtnemer te bepalen bankrekening te zijn bijgeschreven.

* Eventuele kosten die ontstaan bij het niet (tijdig) betalen, worden in rekening gebracht.

* Bij het niet nakomen van financiële verplichtingen door de Opdrachtgever, kan de Opdrachtnemer de begeleiding per direct beëindigen. Zij zal dit schriftelijk aankondigen.

* De Opdrachtnemer mag haar tarief jaarlijks op 1 januari verhogen. Een verhoging zal minimaal een maand voor de invoering daarvan gecommuniceerd worden aan de Opdrachtgever en vermeld worden op de website.

* In overleg met de Opdrachtgever wordt de locatie bepaald waar de dienst wordt gegeven. Voor bezoeken buiten een straal van 5 kilometer van het adres van de Opdrachtnemer worden de reiskosten apart in rekening gebracht. Er geldt een tarief van € 0,29 per kilometer. De reiskosten worden op de maandelijkse factuur gespecificeerd.

Aansprakelijkheid

* De Opdrachtnemer gaat een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan, wat wil zeggen dat de Opdrachtnemer niet aansprakelijk gesteld kan worden voor tegenvallende resultaten. De Opdrachtnemer zal alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit inzetten. Keuzes en beslissingen die de ouder neemt voor de cliënt zijn altijd voor eigen verantwoordelijkheid.

* De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen tijdens de reistijd van en naar de praktijk of leslocatie.

*De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek.

* De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Opdrachtnemer. Dit is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag.

Vertrouwelijke informatie / Geheimhouding

* Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie.

* De Opdrachtnemer houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. De Opdrachtnemer respecteert de privacy van haar Opdrachtgever en de cliënt en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet verbonden zijn aan de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor gegevensoverdracht.

* Overleg met derden gebeurt alleen met goedkeuring van de Opdrachtgever.

Geschillen

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.letterbos.nl onder Tarieven. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Opdrachtnemer.

 

Algemene Voorwaarden versie augustus 2018