Intakegesprek: Het intakegesprek duurt ongeveer 1 uur. Tijdens het gesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht. We bespreken onder andere het schoolverloop, de resultaten en het leerprobleem.

Onderzoek: De gegevens uit het intakegesprek worden geïnventariseerd en geanalyseerd. Zo nodig worden er toetsen afgenomen om aanvullende informatie te krijgen. Indien nodig wordt er na toestemming van de ouders contact opgenomen met de leerkracht en/of intern begeleider om het beeld van het kind compleet te krijgen.

Opstellen handelingsplan: Op basis van alle gegevens wordt een handelingsplan opgesteld voor 12 weken. In het handelingsplan worden de doelen omschreven, waaraan gewerkt gaat worden en de wijze waarop dat plaatsvindt.

Begeleiding: De begeleiding vindt wekelijks plaats. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde technieken en methoden. Samenwerking met de school is hierbij belangrijk zodat er bij uw kind geen verwarring ontstaat over de manier van leren tijdens de individuele begeleiding en de werkwijze op school. Het is vaak nodig dat uw kind ook thuis oefent. Uw kind en u krijgen hierover duidelijk uitleg en materialen mee naar huis. Hierbij kan ook de computer worden ingezet.

Evaluatie: Na 12 begeleidingsmomenten wordt gekeken of de gestelde doelen zijn bereikt. Het resultaat wordt besproken met het kind, de ouders en eventueel de leerkracht van het kind. Op dat moment kan er worden bekeken of een verlenging van de begeleidingsperiode zinvol is of dat de begeleiding kan worden afgesloten.