Taal in Blokjes

Taal in Blokjes (TiB) is ontwikkeld vanuit de praktijk en gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met de behandeling van leerlingen met dyslexie. Het wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen in het basisonderwijs. TiB wordt bijvoorbeeld ingezet bij praktijken voor remedial teaching. Taal in Blokjes is een evidence based interventiepakket dat als voortraject voor een doorverwijzing naar de specialistische dyslexiezorg kan worden ingezet.

Taal in Blokjes (de F&L methode®) is een cognitieve, taalkundige methode voor lezen en spellen. Lezen en Spellen worden aangeboden in een geïntegreerd systeem. Werkvormen voor lezen ondersteunen de spelling en omgekeerd. Door de verschillende soorten klanken een kleur te geven, wordt de klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt en het fonologisch bewustzijn gestimuleerd.

Bij het lezen staat de klinker centraal. Voor het ontsleutelen van meerlettergrepige woorden is het belangrijk dat de klinker wordt waargenomen als ankerpunt van de lettergreep en dat de (visuele) verdeling van de lettergrepen tussen de klinkers correct wordt uitgevoerd. Het waarnemen van het aantal klinkers in woorden geeft tevens informatie over de woordlengte. Hierdoor kan de leerling beter voorspellen hoe een woord moet worden gelezen.

De klankregels van de spelling zijn gebaseerd op klinker-medeklinkercombinaties en klankgroepen (een klankgroep is wat je hoort, een lettergreep is wat je leest). Leerlingen leren om de spelling van woorden te (re)construeren vanuit de klankstructuur van de taal. De nadruk ligt op het begrijpen van het spellingsysteem en het leren spellen van woordstructuren in plaats van op het leren spellen van specifieke woorden of woordpakketten.

Voor meer informatie: https://www.taalinblokjes.nl/wat-is-taal-in-blokjes/